MILJÖCERTIFIKAT BEVILJAT TILL LPOnet

MILJÖCERTIFIKAT BEVILJAT TILL LPOnet – ANSVARSFULLA HANDLINGAR I VARDAGEN

I början av år 2023 tog LPOnet Anl i bruk miljöprogrammet Ekokompass. Detta innebär att man granskar, sätter mål och mäter, samt utvecklar hållbarhet och ansvarsfullhet i verksamheten. LPOnet beviljades Ekokompassi-miljöcertifikatet 18.8.2023 efter att bolaget uppfyllde alla behövliga 10 kriterier. Förutom miljöprogrammet, utvecklar LPOnet också Social och Ekonomisk ansvarsfullhet.

Som en del i detta arbete, har LPOnets styrelse godkänt ett officiellt löfte om hållbarhet och ansvarsfullhet i verksamheten. Inom olika områden följer bolaget systematiskt upp att löftet verkställs och samtidigt drivs en fortgående utveckling. För de kommande 3 åren har man ställt upp målsättningar, mätare och planerat konkreta åtgärder. Miljöpåverkan beaktas när man i praktiken genomför hållbarhetsprogrammet. Exempel på konkreta handlingar är att LPOnets alla bilförmånsbilar är avgasfria elbilar. Företaget har även genom utökat distansarbete lyckats minska utsläppet från arbetsresor med över en tredjedel. Trafiksäkerheten för förstaklassisterna i lokala lågstadieskolor har i många år tryggats med reflexryggsäckar. Östnylands livskraft har även konkret förbättrats, när andelslaget LPOnet har investerat i områdets mest täckande fibernät, i stället för att maximera sin vinst. Huvudprodukten optisk fiber är energieffektiv i sig. LPOnets fibernät är extra energisnålt, eftersom man använder sig av s.k. PON-teknik, där elförbrukningen är lägre än i andra slags tekniska bredbandslösningar.

Det lokala kundägda LPOnet, har strävat till att fungera ansvarsfullt ända sedan bolaget grundades år 1931.

LPOnet förverkligar ett socialt ansvarstagande, när bolaget uppehåller och kontinuerligt utvidgar en samhällskritisk infrastruktur. De första 80 åren byggde man telefonnät. Under 2000-talet började man bygga Östnylands mest täckande optiska fibernät. Detta stärker konkret områdets livskraft, eftersom fibernätet gör det möjligt för Östnylands invånare och företag att hänga med i utvecklingen. Ekonomisk ansvarsfullhet syns i andelslaget LPOnets verksamhet, genom att man inte strävar efter maximal vinst. I stället investerar man i den lokala infrastrukturen och skapar ekonomisk nytta för kundägarna i form av konkreta medlemsrabatter. Under de senaste 15 åren har LPOnet Osk Anl investerat ca. 23 miljoner euro i lokala fibernät i Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Askola.

LPOnets viktigaste resurs är personalen och därför mäter man regelbundet personalens nöjdhet. I september 2023 gjordes den senaste förfrågningen och då var personalens nöjdhet den högsta under LPOnets mätningshistoria, eNPS 67. Detta kan anses som betyget Utmärkt. Resultatet är även betydligt högre än i telekommunikationsbranschen i medeltal.

”Ansvarsfullhet och hållbarhet betyder för oss konkreta handlingar i vardagen – inte tomma löften. Långsiktighet, transparens och pålitlighet är grundvärderingar, som styr vår verksamhet – varje dag. Vi förhåller oss allvarligt och ödmjukt till ansvarsfullhet, eftersom det kräver kontinuerlig utveckling av verksamheten och individerna. Miljöcertifieringen i vårt ansvarsfullhetsprogram är en viktig etapp, men bara början på vår ansvarsfullhetsresa” konstaterar verkställande direktör Ilari Anttila.

Information: Verkställande direktör Ilari Anttila, tel 044 505 8223, epost ilari.anttila@lponet.fi

LPOnet Osk Anl

LPOnets mission är att göra Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i. LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt, kundägt fiber-, datakommunikations- och ICT-tjänsteandelslag. Som ett östnyländskt bolag satsar man starkt på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa, Borgå och Mörskom. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.