LPOnets bokslut 2022

LPOnet: efter en utmanande vår tog försäljningen och installationen en spurt, kundnöjdheten historiskt hög

Efter ett rekordartat installationsår 2021 var det lugnare på fiberinstallationsfronten under våren 2022. Våren var även annars utmanande p.g.a. den allt hårdare konkurrensen, tjänstemannastrejken samt komponentbristen, som förvärrades i och med kriget i Ukraina. Under sommaren och hösten började både försäljnings- och installationssiffrorna stiga. Vid slutet av 2022 kom bolaget överens med Aamos Group Oy om en affärshandel, varmed Aamos Groups ICT-verksamhet övergick fr.o.m. 1.2.2023 till LPOnet, vilket ökar tillväxten inom ICT-tjänster.

År 2022 deltog hela personalen i definierandet av företagets nya strategi och värden. Under året uppnådde vi ytterst bra reslutat både i undersökningen beträffande kundnöjdheten (Taloustutkimus, NPS 59) och i undersökningen om personalens nöjdhet (Elo, eNPS 50).

Trots utmaningarna vid årets början var LPOnets omsättning nästan på samma nivå 2022, fortfarande 4,6 miljoner euro. Omsättningen minskade 1,0 % jämfört med året innan. Fiberanslutningarna och -tjänsterna växer stabilt, men de exceptionellt höga installationssiffrorna 2021 syns som en minskning i installationsintäkterna 2022.
Även hyresintäkterna av andra operatörer minskade, då operatörerna centrerar sin verksamhet. ICT-tjänsternas intäkter var 2022 ännu marginella, men håller på att växa snabbt. Över 400 nya fiberanslutningar installerades och vid årets slut väntade över 400 anslutningar på att bli installerade 2023 och 2024. Således inleds året 2023 med betydligt större orderstock än året innan.

Affärsvinsten sjönk 53,4 % och var 164 tusen euro, men resultatet var trots det bättre än planerat. Orsaker till affärsvinstens minskning var, förutom minskade intäkter (omsättning och sporadiska intäkter), tillväxten i nedskrivningar av betydande långfristiga investeringar samt höjningar i kostnaderna. Speciellt mycket steg energipriset, fastighets- och fordonskostnaderna samt IT-kostnaderna. Resultatet påverkades förutsägbart även av den allt hårdare konkurrensen samt satsningen på ICT-tjänster, vars intäkter ej ännu 2022 likviderades i förhållande till kostnaderna.

LPOnet investerade år 2022 över 1,8 miljoner euro, nästan enbart på byggandet av fibernät.

I LPOnets nät över 6700 fiberhushåll och -företag

Efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte stabilt. Nya fiberaktörer har ökat den allmänna insikten om fiberns fördelar jämfört med mobila lösningar, och samtidigt ökat konkurrensen på LPOnets verksamhetsområde.

Antalet fiberanslutningar ökade med 7 % och vid årets slut hade LPOnet redan över 6750 anslutningar i fibernätet.

Kundägarskapen en allt viktigare fördel – även för företag

Medlemsantalet, som hör till de viktigaste mätarna i ett kundägt andelslag, fortsatte stiga stabilt år 2022. Medlemsantalet stiger tack vare utvidgningen av fibernätet, eftersom nästan varje ny fiberkund också vill bli medlem i andelslaget. År 2022 började LPOnet erbjuda medlemsförmåner även för företagskunder, och detta fick genast ett bra bemötande av företagen.

”Andelslagets mervärde för medlemmarna syns bra i ökningen av beviljade medlemsrabatter. Till skillnad från aktiebolag strävar vi inte efter maximering av vinsten, utan vi erbjuder våra ägarkunder allt bättre tjänster och förmåner för ägarskapet. Detta kombinerat med vår höga kundnöjdhet visar, att det lokala egna andelslaget betjänar bättre och effektivare”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Ilari Anttila. Medlemsrabatter beviljades under året rekordartat 399 tusen euro.

Medlemsantalet ökade 6 %, och var vid årets slut nästan 5300. Antalet andelar ökade 4,5 % och var nästan 6700.

LPOnets mission är att göra Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ICT-tjänsteandelslag. Som ett östnyländskt bolag satsar man starkt på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa, Borgå och Mörskom. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Mer info: Verkställande direktör Ilari Anttila, tel. 044 505 8223, e-post ilari.anttila@lponet.fi