LPOnet har beviljats Nyckelflaggan

Digitjänsteandelslaget LPOnet har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat det i hela Östnyland verkande och kundägda digitjänsteandelslaget LPOnet Anl märket Nyckelflaggan. Detta, som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att bevilja märket är alltid att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland. Därtill ska de inhemska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. Ett företag som ansöker om Nyckelflaggan för en tjänst ska dessutom ha en avsevärd inhemsk ägarandel, en styrelse med verksamhet i Finland och huvudkontor i Finland.

  • Som ett lokalt och kundägt digitjänsteandelslag tillför vi mera livskraft till Östnyländska invånare och företag. Nyckelflaggan är ett sätt att konkretisera hur ansvarstagande, kundnära, långsiktig och inhemsk vår verksamhet är – säger LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

Märket Nyckelflaggan är mycket välkänt i Finland. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner praktiskt taget alla företags beslutsfattare och konsumenterna till Nyckelflaggan. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt och ungefär hälften av finländarna kopplar ihop märket Nyckelflaggan med ansvarsfullhet.

Kundansvarig, Nyckelflaggan Nina Pohjoiskoski vid Förbundet för Finländskt Arbete konstaterar att köpet av en inhemsk tjänst upplevs som samhälleligt påverkande och ett ansvarsfullt värdeval som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till kunder och andra intressenter. 92 procent av företagen med Nyckelflaggan säger också att märket bidrar till försäljningen av produkter och tjänster, berättar Pohjoiskoski.

Ytterligare information

Mats ÅMINNE, säljdirektör, LPOnet Osk Anl, mats.aminne@lponet.fi tel. 044-5058211
Nina Pohjoiskoski, Kundansvarig Nyckelflaggan, Förbundet för Finländskt Arbete, 050 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

LPOnets mission är att göra Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i. LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt digitjänsteandelslag. Som ett östnyländskt bolag satsar man starkt på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och ICT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa, Borgå och Mörskom. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet. www.lponet.fi

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Cirka 6200 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Förbundet för Finländskt Arbete arbetar för att öka uppskattningen för finländskt arbete och skapa ökad framgång för finländskt arbete. Vår uppgift är att uppmuntra att välja arbete till Finland. https://suomalainentyo.fi/sv/