Finnet rekommenderar: en bredbandsstrategi för Finland

En bredbandsstrategi bör omgående skapas för Finland

Den fjärde industriella revolutionen förutsätter utbyggnad av fiberförbindelser till hela landet

Trafik- och kommunikationsministeriet bör i snabb ordning inleda en uppdatering av bredbandsåtgärdsprogrammet till en nationell bredbandsstrategi, för att säkerställa dataöverföringskapaciteten för apparater och tjänster som den fjärde industriella revolutionen förutsätter.

Den nya strategins centrala målsättning bör vara en gigabits förbindelser till alla fastigheter år 2025 och för att säkra att strategin förverkligas bör den förankras i olika processer som försnabbar investeringen.

Sverige, det globala modellsamhället då det gäller utbyggnad av optisk fiber, har som nationell målsättning att implementera fiber i hela det svenska samhället. Inom sju år, år 2025 är alla svenska hem och fastigheter anslutna till 1Gb/s dataförbindelser. Finnet-förbundet rekommenderar det samma för Finland.

Alla framtidsutsikter påvisar att det i Finland fram till år 2035 har byggts omfattande mobilnät (5G och WLAN), som utnyttjar det fibernät som byggts ut till fastigheter. På de snabba förbindelserna bygger samhället upp nya tjänster, allt från affärsverksamhet till välfärd och fritid.

Marknaderna går ohjälpligt mot den fjärde industriella revolutionen. Finnet-gruppens medlemsbolags totala investeringar var i fjol 43 milj. euro. Framtiden ser ut att gynna en påskyndad utbyggnad av snabba fiberförbindelser på nya områden. Många av Finnet-förbundets medlemsbolag har aktivt startat projekt även utanför sina traditionella verksamhetsområden och säkerställer därmed sin ställning som marknadsledare inom fiberförbindelser i Finland.

-Finland är en global föregångare på den mobila marknaden. Om vi önskar vara det även framledes, bör Finland satsa på fiber. Den fjärde industriella revolutionen integrerar utrustning, mjukvara och tjänster på ett helt nytt sätt. Stora krav ställs på datanätens överföringskapacitet och fibern är ur den synvinkeln en oslagbar teknologi, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

De stora förändringarna i världen, som befolkningsökningen, klimatförändringen, den ökande urbaniseringen, den åldrande befolkningen, cybersäkerheten, samt ökad radikalisering och risk för terrorism är problem som teknologin kommer att skapa nya lösningar för.

Tilläggsuppgifter (på finska):

Finnet-förbundet rf, Jarmo Matilainen, verkställande direktör, jarmo.matilainen@finnet.fi, 044 722 8210