Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar

Forskning: Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar – användare av fiber väldigt lite

Finländare som använde mobila dataanslutningar hade dubbelt mer nätverksstörningar än de som använde fiber, säger en färsk undersökningsom utförts av Finnet-gruppen. Nätverksstörningar framkommer speciellt hos dem, som bor på landsbygden.

I Finnet-förbundets undersökning kom det fram, att 30 % av användarna hade nätverksstörningar nu och då, medan 7 % hade störningar kontinuerligt. Hos dem som använde fiber var motsvarande siffror 14 % och 2 %.  Vi frågade också fiberanvändarna hur många av dem som skulle avstå från fiber – endast 3 % skulle överväga och 1 % skulle säga upp anslutningen.

– Nätverksstörningar spelar en stor roll för de enskilda företagen och för det hela finska samhället.  Det är inte värt att nöja sig med nätverksstörningar, då det finns lösningar till problemen. Ibland kan felet finnas i den egna bostadens eller arbetsplatsens trådlösa nät, men enligt undersökningen är det valet av anslutningstyp som har en stor inverkan, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

I undersökningen frågade man hur nätverksstörningarna inverkar på de tjänster, som används via nätet. Mest problem märkte man vid användningen av streamingtjänster, var mobilanslutnings-användarna hade dubbelt fler nätverksproblem jämfört med fiberanvändarna. De svarande upplevde också att nätverksstörningarna inverkade på videosamtalens kvalitet, utförandet av distansarbete samt användningen av nätverkstjänster.

Den regionala jämlikheten och flerplatsboende är beroende av nätverksanslutningar

De som bor på landsbygden rapporterar oftare om återkommande nätverksstörningar. När ca 5 % av alla svarande upplevde nätverksstörningar hela tiden, fördubblades motsvarande siffra ute på landsbygden upp till hela 11 %.

Man frågade ännu skilt av dem, som bor på landsbygden samt dem som använde fiber på stugan om fiberns inverkan på boende och vardagen. Två av tre var av den åsikten, att fibern kommer att öka möjligheterna till distansarbete och hälften upplevde, att fiberanslutningen möjliggör att det i fortsättningen går att bosätta sig på landsbygden.

– Ur den regionala jämlikhetens synvinkel ligger sådana kommuner var fibernätet är utbyggt mycket bättre till, än de som är beroende av mobila anslutningar. Speciellt för personer, som arbetar med expertuppgifter är en fungerande nätförbindelse den viktigaste investeringen med tanke på utförande av arbete, viktigare än exempelvis en bil. Många tycker dock, att inköpet av en ny bil är mera motiverat och prutar på nätförbindelsen, säger Matilainen.

Fiber möjliggör företagsverksamhet och ökar dragningskraften

Hälften av de svarande, som bodde på landsbygden samt de, som använde fiber på stugan upplevde att fiberanslutningen möjliggör utövande av företagsverksamhet samt utvecklande av nya tjänster. Ungefär hälften av samma grupp var av den åsikten, att fibern lockar nya invånare till området.

– På många håll förstår man inte ännu att folk flyttar bort från orter där det inte finns fiber. Områdets framtid och dragningskraft är helt beroende av fungerande förbindelser. Man skall ha möjlighet att leva och arbeta, utan att fundera på nätförbindelsen – även om man är bosatt i stan en del av tiden.

Områdets dragningskraft blir allt större, när man stöder flerplatsboende med goda förbindelser.

 

Finnet-förbundets ”Finland behöver fiber”-projekt utförde undersökningen om fiber och nätförbindelser hos Kantar i mars 2021. Målgruppen var 15-79 åriga finländare. Mängden svarande var 1050.

Tilläggsuppgifter: Jarmo Matilainen, Finnet-förbundet, verkställande direktör, tfn. 044 72 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi