Tietosuoja yrityksen mahdollisuutena?

Tietosuoja mahdollisuutena?

Parhaimmillaan hyvä lainsäädäntö suuntaa tuote- ja palvelukehitystä oikeaan suuntaan, eikä estä uusien ratkaisujen syntymistä. Vaikka tietosuoja-asetus on vaikea ja tulkinnanvarainen säädös, on siinä teleyrityksenkin kannalta myös hyviä juttuja.

Liian jäykkä säädös saattaisi olla vanhentunut jo ennen aikojaan.

Näin teknologisen kehityksen murroksessa asetuksen tulkinnanvaraisuus luo joustavuutta. Joustavuus on hyvä asia, vaikka konkreettisten vastausten ja tulkintojen antamisen vaikeus onkin turhauttavaa. Tietosuoja-asetus on myös perusteiltaan riskilähtöinen eli rekisterinpitäjän tulee arvioida tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja hallita ne. Käsiteltävien henkilötietojen laatu ja määrä vaikuttavat vaadittuihin toimenpiteisiin. Olennaista on, että rekisterinpitäjä pystyy perustelemaan valitun suojaustason järeyden.

Uudet EU:n tietosuojavaatimukset vievät yrityskulttuuria, tuotekehitystä ja palveluiden kehitystä eteenpäin.

Tietosuojalainsäädännön muutosta voidaan verrata jo aiemmin lisääntyneeseen ja kiristyneeseen ympäristölainsäädäntöön. Ympäristölainsäädäntö on tyypillisesti monimutkaista, pirstaleista sekä tulkinnanvaraista. Se on pakottanut tuon alan yritykset mukautumaan lainsäädäntökontekstiin esimerkiksi kehittämällä tuotteita, jotka eivät aiheuta ympäristössään häiriötä, kuten melua tai pölyä. Pitkän aikavälin lopputuloksena kaikki voittivat – myös yritys, joka investoinnillaan ja tuotekehityksessään kehitti ja brändäsi uusia vaatimuksia vastanneen tuotteen.

Hyvä tietosuoja voi olla myös bisnestä.

Digitaalisten palvelujen myyminen ja räätälöinti luonnollisille henkilöille vaatii myös henkilötietojen keräämistä. Tietosuoja-asetus laittaa tuotteiden, sovellusten ja järjestelmien sekä palveluiden kehitykselle uudet rajat ja puitteet. Esimerkiksi tuotteisiin on jo suunnitteluvaiheessa luotava kestäviä ja toimivia tietoturvaratkaisuja. Yksilöt saattavat olla halukkaampia maksamaan tuotteesta enemmän sekä antamaan henkilötietonsa, kun he luottavat siihen, että tietoja myös käsitellään asianmukaisesti. Luottamus saavutetaan osoittamalla tuotteen tai palvelun vastaavuus uudistuneen sääntelyn kanssa. Lopputuloksena kuluttaja luottaa elinkeinoelämään ja saa valitsemansa palvelumallin. Lisäksi uudistunut sääntely tehostaa yritysten tiedonkäsittelyprosesseja.

Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä liikkeelle voi lähteä nykytilan arvioinnista, kehittämissuunnitelmasta ja tietosuojavastaavan nimittämisestä sekä tarvittavien resurssien turvaamisesta. 

Tietosuoja ja sen vaikutukset sekä mahdollisuudet kiinnostavat Finnetin jäsenyrityksiä. Finnetin tietosuojavastaavien työryhmässä käydään yhdessä läpi tietosuoja-asetusta ja sen täytäntöönpanoa. Tietosuoja halutaan nähdä enemmänkin mahdollisuutena kuin uhkana. Yrityksillä onkin enää 12 kuukautta siirtymäaikaa laittaa tietosuoja-asiat kuntoon!

Lisätietoja

lakimies Jasmina Heinonen, Finnet-liitto ry, jasmina.heinonen(at)finnet.fi