LPOnet återvänder till sina rötter – aktiebolaget fusioneras tillbaka i andelslaget

LPOnet återvänder till sina rötter – aktiebolaget fusioneras tillbaka i andelslaget

Vid årsskiftet fusioneras LPOnet Oy Ab i moderbolaget Telefonandelslaget LPO. LPOnet Oy Ab upphör som skilt aktiebolag, men verksamheten övergår i sin helhet till moderbolaget. Verksamheten fortsätter under hjälpfirmanamnet LPOnet, men företagets officiella namn och FO-nummer är i fortsättningen moderbolagets, dvs. Telefonandelslaget LPO:s. ”Vi kan säga att bolaget återgår till sina rötter, då hela verksamheten återgår till det år 1931 grundade andelslaget”, beskriver verkställande direktör Gustaf Forsberg förändringen.

Påverkar inte kunderna

Av kunderna förutsätts inga åtgärder utan allt fortsätter som förut. I den alldagliga verksamheten använder bolaget fortsättningsvis namnet LPOnet och bland annat kontonumret på fakturorna samt verksamhetspunkterna hålls oförändrade.

Målet är att lätta på förvaltningen samt satsa på den lokala verksamheten

Målet med fusionen är att lätta på förvaltningen medan själva verksamheten fortsätter som förut. Bland annat går hela personalen i och med fusionen över till andelslaget. Likaså fortsätter satsningarna i produktutbudet och den lokala servicen. ”LPOnets konkurrensförmån ligger specifikt just i den lokala verksamheten. Utan en lokal infrainvesterare samt lokalt tjänsteutbud och lokal kundbetjäning blir nejdens invånare och företag obehjälpligt efter i digitaliseringsutvecklingen”, konstaterar verkställande direktör Gustaf Forsberg. ”Det här ser vi redan nu på olika håll i Finland där det inte längre finns ett lokalt telebolag”, fortsätter han. Den lokala betjänar fortfarande bäst.

Ett lokalt infra- och tjänsteandelslag ända sedan 1931

Telefonandelslaget LPO är grundat 1931, då under namnet Lovisa Telefonandelslag. Grundandet av ett bolag i andelslagsform var Lovisabornas motdrag till förändringarna i ägarstrukturen på det tidigare verksamma aktiebolagsbaserade Lovisa Telefonaktiebolag, varvid priserna steg i den dåtida telefonmonopolverksamheten. Genom ett andelslagsbaserat bolag ägt av kunderna själva säkerställde man, att priserna hålls i schack i den naturliga monopolverksamhet som utbyggnaden av telefon- och datanätverk ofta är – även ännu idag. Genom att kombinera kundförhållande och ägarskap är företagets strategi och verksamhet i kundernas egen styrning.

År 2005 avknoppades affärsverksamheten till ett eget 100 % ägt dotterbolag vid namnet Lovisa Telefon Ab, senare LPOnet Oy Ab, som nu då fusioneras åter in i moderandelslaget.

Telefonandelslaget LPO är ett kundägt andelslag vars affärsverksamhet drivs fram till 31.12.2017 av dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Till koncernen hör också Andelslaget EmsaloNet som implementerar det optiska fibernätet på Emsalö. LPOnet satsar som ett östnyländskt tele- och Internetbolag starkt på lokala nätverk, tjänster och lokal betjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Bolaget erbjuder telefon-, data-, internet och kabeltelevisionstjänster och betjänar sina kunder i butikerna och kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå.

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, Telefonandelslaget LPO och LPOnet Oy Ab, telefon 019 505 8250, mobil 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi