Cinias och C-Fiber Hankos nya dataförbindelse

Cinias och C-Fiber Hanko Ab:s nya dataförbindelse ökar affärsmöjligheternas

Cinia Group Ab och investeringsgruppen C-Fiber Hanko Ab undertecknade 16.12.2016 ett samarbetsavtal, som möjliggör byggandet av en anslutning till Hangö från C-Lion 1 –havskabeln mellan Helsingfors och Tyskland. Målsättningen för företagen och städerna i Hangö och Raseborg är att på området bilda en betydelsefull knutpunkt för datatrafik tillsammans med Frankfurt, Stockholm och Helsingfors. Knutpunkten ökar områdets dragningskraft med tanke på nya företagsetableringar och arbetsplatser. För Cinias del kompletterar anslutningen till Hangö bolagets internationella datanät och ger nya ruttalternativ.

Projektet är ett dagsaktuellt exempel på samarbetet mellan kommuner och näringsliv, som kan förbättra en hel regions livskraft genom att utveckla den digitala infrastrukturen. Den lokala investeringsgruppen bakom C-Fiber Hanko Ab satsar 3 miljoner euro i samarbetet och Cinia Group investerar i byggandet av den nya dataförbindelsen. Investerarna bakom C-Fiber Hanko Ab är Ekenäs Energi, Karis Telefon, Andelsbanken Raseborg, Hangö stad, Raseborgs Utveckling, N3M Group, Hangö Hamn, Ekenäs Sparbank, Forcit, XLT-Systems och privatpersonen Björn Siggberg.

För att påskynda utvecklingen har städerna Hangö och Raseborg redan förberett sig för den kommande havskabelanslutningen genom färdig planläggning av områden lämpade för datacentertypiska företagsetableringar. Som exempel kan nämnas ett område i Hangö som tidigare varit lagerområde för importbilar och i Raseborg är Horsbäcks industriområde färdigplanerat och i båda exemplen även vad gäller elförsörjningen.

”Detta är en långsiktig investering, från vilken inga snabbvinster är att vänta utan istället rikligt med indirekta fördelar för hela regionen. C-Fiber Hanko Ab:s investerare får under 20 års tid,  för sin tre miljoners investering, inkomster i förhållande till trafikmängden genom havskabelförgreningen till Hangö. Viktigt med tanke på framtiden är även alla de erfarenheter vi får av samarbetet mellan kommuner och näringsliv i hela södra Finland”, anser bolagets styresleordförande Eero Hettula.

” Städerna Hangö och Raseborg samt områdets näringsliv har på ett beundransvärt sätt grabbat tag i de möjligheter som Cinias internationella nät öppnar. Cinias målsättning är att erbjuda snabbare och pålitligare dataförbindelser och baserat på detta nya affärsmöjligheter till i hela Finland verkande företag och organisationer. För oss skapar den nya kompletterande rutten från huvudkabeln till Hangö en möjlighet att ansluta den västliga Norden-trafiken till en rakare väg in i C-Lion 1-kabelsystemet. En andra landtagning är även en beredskap för att säkra datatrafikens kontinuitet”, säger Cinia Groups verkställande direktör Ari-Jussi Knaapila.

Enligt den preliminära planen kommer den nya havskabelförgreningen till Hangö att tas i bruk i början av 2018.

 

Tilläggsuppgifter ger:

C-Fiber Hanko Oy, styrelseordförande Eero Hettula, tel. 040-5510416, eero.hettula@chamber.fi

Cinia Group Oy, verkställande direktör Ari-Jussi Knaapila, tel. 050-2179, ari-jussi.knaapila@cinia.fi

 

Cinia Group erbjuder intelligenta nät-, system- och programtjänster samt säkra molntjänster, vilka avlägsnar betydelsen av avstånd och förbättrar funktionerna i världen. Ett starkt kunnande i ett kritiskt system samt ett över 10000 km stort optiskt fiberstamnät i Finland möjliggör en informationssäker it-infrastruktur åt företagen och en framtida molnbaserad verksamhetsomgivning. Cinia C-Lion1-havskabeln stärker Europas digitala inre marknad genom att erbjuda den kortaste och snabbaste rutten mellan Centraleuropa och norra Europa med idealiska förhållanden för datacentraler samt anslutningar till Asien och marknaderna i Östra Europa. Cinias expert-team utgörs av ca 200 personer. Tilläggsuppgifter www.cinia.fi .  

C-Fiber Hanko Oy är ett av städerna och av representanter för det lokala näringslivet i Hangö och Raseborg gemensamt ägt bolag. C-Fiber Hanko Ab har i samarbete med i huvudsak statsägda Cinia Group Ab avtalat om ett finansieringsupplägg, varmed en förgrening till Hangö av den statsägda havskabeln C-Lion 1 till Tyskland kan förverkligas. Bolaget har som målsättning att underlätta ilandtagningen av internationella datatrafikförbindelser till Hangö-Raseborg, och därmed göra området till en viktig internationell knutpunkt för datatrafik mellan bl.a. Frankfurt, Stockholm och Helsingfors samt för förbindelser norrut och österut. Som ett resultat av detta vill bolaget underlätta potentiella datacenter och annan dataintensiv industri att etablera sig i västra Nyland. www.C.fiber.fi