Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö – i samarbetet med Karis Telefon

Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö – i samarbetet med Karis Telefon

Förbindelsen från Hangö till det C-Lion1-havskabelsystem som byggts från Finland till Tyskland, tog ett stort steg, när Cinia Group Ab och en lokal västnyländsk investeringsgrupp undertecknade intentionsavtalet, som har siktet ställt på att bygga en kabelförgrening.

En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö och Raseborg har 17.6.2016 undertecknat med Cinia ett intentionsavtal, där man avtalar om en intention att bygga en förgrening till Cinias nyligen färdigsställda internationella C-Lion1-havskabelsystem som löper mellan Finland och Tyskland.

Kostnadskalkylen för den nya Hangö-anslutningen till C-Lion1-kabeln  är ca 10 miljoner euro. När förgreningen förverkligas investerar en lokal grupp investerare i enlighet med intentionsavtalet 3 miljoner euro i kabelsystemet.

Hälften av det lokala beloppet investeras av Ekenäs Energi, Karis Telefon och Andelsbanken Raseborg, vardera en halv miljon euro. N3M Groups insats är 250 000 euro, Forcit, Hangö Hamn och Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var. Privatpersonerna Björn Siggberg och Olof Exell investerar vardera 100 000 euro i projektet.

Målet är, att det slutliga investeringsbeslutet och samarbetsavtalet mellan den lokala investeringsgruppen och Cinia görs under hösten 2016.

Förgreningen till Hangö är strategiskt viktig för Cinia

Den nya förgreningen erbjuder Cinia en kompletterande linje till huvudkabeln och en möjlighet att lägga upp trafik västerifrån också mer direkt i C-Lion1-kabelsystemet.

– Undertecknandet av intentionsavtalet är ett imponerande uttryck för ett exemplariskt regionalt samarbete, och en kraftig positiv signal, som gör det möjligt att omedelbart sätta i gång med att planera förgreningen till Hangö, kommenterar Ari-Jussi Knaapila, verkställande direktör för Cinia.

Enligt preliminära planer kommer Hangökabeln att vara redo för testanvändning i slutet av årt 2017, varvid den kommersiella driften kunde inledas i början av år 2018.

Vitamininjektion för lokal företagssamhet

– Det viktigaste målet för de lokala företagen och städerna är att göra regionen till en betydelsefull knutpunkt för internationell datatrafik mellan Frankfurt, Stockholm och Helsingfors, genom att ansluta Hangö udd till Cinias internationella C-Lion1-havskabel, kommenterar Henrik Ekblom, verkställande direktör för Karis Telefon.

– Anslutningen förbättrar regionens konkurrenskraft sett ur datacentralernas och den övriga växande affärsverksamhetens synvinkel. Det skapar goda möjligheter för lokala företag att växa och utveckla sin egen affärsverksamhet, betonar Frank Hoverfelt, verkställande direktör för Ekenäs Energi.

– Detta samprojekt visar också att samarbetet mellan Hangö och Raseborg samt näringslivet är på en utmärkt nivå. Framtiden ser lovande ut, kommenterar Andelsbanken Raseborgs verkställande direktör Lars Björklöf.

Hangö och Raseborg som delfinansiärer med om att stöda näringslivet

Enligt planerna ska den knappt en miljon som fattas från finansieringen skötas med Hangös och Raseborgs borgen för lånefinansiering. Städerna behandlar ärendet först i sina stadsstyrelser och fram till hösten i stadsfullmäktige.

– Hangös förgrening till C-Lion1- havskabeln skapar förutsättningar för att få helt ny modern industriell verksamhet till regionen. Det är av allra största vikt för arbetsplatserna och regionens utveckling, kommenterar Denis Strandell, stadsdirektör i Hangö.

– En ny infraled förbättrar västra Nylands konkurrenskraft kännbart. För städerna är det viktigt att prioritera det lokala näringslivets förutsättningar, ett lönsamt näringsliv inom regionen är också en stöttepelare för den offentliga förvaltningen, säger Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg.

Tilläggsuppgifter ges av:
Verkställande direktör Frank Hoverfelt, Ekenäs Energi Ab, tfn 040 579 9724
Verkställande direktör Henrik Ekblom, Karis Telefon Ab, tfn 044 744 0420
Verkställande direktör Ari-Jussi Knaapila, Cinia, tfn 050 2179
Stadsdirektör Denis Strandell, Hangö stad, tfn 050 464 1014
Stadsdirektör Tom Simola, Raseborgs stad, tfn 050 558 2270
Verkställande direktör Lars Björklöf, Andelsbanken Raseborg, tfn 040 513 6464