Antalet anslutningar i LPO:s optiska fibernät har överskridit dem i alla traditionella teknologier

Antalet anslutningar i LPO:s optiska fibernät har överskridit dem i alla traditionella teknologier

LPOnet Oy Ab fortsatte år 2015 med sitt fokus att sälja och leverera anslutningar och tjänster i sitt optiska fibernät på valda områden i Östra Nyland, särskilt på sitt traditionella verksamhetsområde i det så kallade gamla Lovisa. Som affärsbolag under Telefonandelslaget LPO är kundfokus att erbjuda tjänster åt ägarkunder, dvs. andelslagets medlemmar.
Nästan 30 % har redan valt optisk fiber

Kundantalet i det optiska fibernätet fortsatte på den goda banan av tillväxt och närmare 30 % av hushållen och företagen på LPO:s verksamhetsområde har redan valt det optiska fibernätet. Antalet anslutningar ökade med 23 % och totala antalet närmar sig redan 4 000. ”Antalet optiska fiberanslutningar beskrivs bra av jämförelsen, att under top-året 2009 hade LPO ca 3 400 ADSL-anslutningar”, konstaterar LPO:s verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Eftersom hemmets optiska fiberanslutning används av alla familjemedlemmar såväl via sina pekplattor och smarttelefoner som datorer och TV-apparater, och företagets anslutning likaså av hela företagets personal, kan antalet användare uppskattas till gott över 10 000.

Mot ett renodlat optiskt fiberinfra – en investering i nejdens livskraft och utveckling

Tele- och datanätsinfrastrukturen går igenom den största förändringen sedan telefonen uppfanns i och med att nätinfrastrukturen och förbindelserna för såväl de fasta som mobila apparaterna blir baserade på optisk fiber. Förändringen drivs av den överlägsna dataöverföringskapaciteten och funktionssäkerheten hos optisk fiber.

LPO har som mål att vara i fronten av denna förändring och helt ersätta de gamla telenäten med optisk fiber redan under detta årtionde. Bolaget strävar på det här sättet att för sin del befrämja utvecklingen i och livskraften av nejden till förmån för dess invånare genom att göra orten till ett konkurrenskraftigt digitala tidens samhälle. ”Undersökningar visar att optisk fiberinfrastruktur befrämjar en stads eller kommuns konkurrenskraft, så genom att vara i fronten av utvecklingen får vi en markant konkurrensfördel jämfört med resten av Finland”, konstaterar Gustaf Forsberg.

Förnyandet av näten påbörjades år 2008 och LPO har redan investerat ca 10 miljoner euro på utvecklingen av nejden i form av optiska fibernät. LPO har byggt optiskt fibernät även utanför sitt traditionella verksamhetsområde, men en stor del av investeringarna har gjorts enkom för att ersätta de gamla trådtelefon-, ADSL- och kabel-TV-näten. ”Förutom att optisk fiber är tekniskt överlägset ser vi utvecklingen från ett flertal nät och teknologier till endast ett nät och en teknologi också som en kostnadsfördel, som direkt syns för våra ägarkunder i form av kostnadseffektiva tjänster”, konstaterar Gustaf Forsberg. ”Ju fortare vi gjort denna förändring desto snabbare syns fördelarna för våra kunder”, fortsätter Forsberg.

Omsättningen sjönk en aning, lönsamheten steg

På grund av brytningen i branschen sjönk intäkterna från de traditionella trådtelefon- och ADSL-tjänsterna. Antalet trådtelefonanslutningar hos LPO sjönk med 21 % och antalet ADSL-anslutningar med 38 %. Också de traditionella kabel-TV-anslutningarna minskade med 7 % då kunderna bytte till det optiska fibernätet.

LPO:s omsättning minskade med 5,7 % och slutade på 5,2 miljoner euro, men tack vare utvecklingen av näten och effektiveringen av verksamheten förbättrades lönsamheten på affärsverksamheten en aning. Affärsvinsten var 204 tusen euro, vilket är 3,9 % av omsättningen.

En betydande del av investeringarna i optisk fibernät gjorda

I fråga om optiskt fibernätsbygge var investeringarna år 2015 lägre eftersom det optiska fibernätet på det traditionella verksamhetsområdet, med undantag för de kundspecifika delarna, är byggt. Under året verkställdes heller inga totalt nya optiska fibernätsområden.

Investeringarna var 751 tusen euro vilket är 14 % av omsättningen.

Nyttan till kundägarna, medlemsantalet växer

År 2015 beviljade LPO kundägarna rabatter på tjänsteavgifter och det optiska fibernätets anslutningsavgifter till ett värde på totalt 179 tusen euro. Antalet medlemmar i andelslaget fortsatte att växa och var vid årets slut 3952. Medlemsantalet vände till tillväxt år 2011 och har sen dess vuxit 7 %. ”Andelslagets huvuduppgift är att producera kostnadseffektiva tjänster till sina kundägare och det att medlemsantalet växer visar att vi har lyckats med det”, summerar LPO:s verkställande direktör Gustaf Forsberg.