Anvian tilinpäätös 2015

Liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä

Yhteenveto vuoden 2015 tuloksesta

  • Anvia-konsernin vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan konsernin liikevaihto kasvoi 130,7 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen 23,5 % (105,8 miljoonaa euroa vuonna 2014).
  • Käyttökate säilyi ennallaan, 15,1 miljoonassa eurossa (15,1 milj. euroa vuonna 2014)
  • Konsernin liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (3,4 milj. euroa vuonna 2014), joka on 1,4 % liikevaihdosta.
  • Tilikauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 7,0 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 30 euroa (edellisenä vuonna 82 euroa)
  • Tilikauden investoinnit olivat 36,7 milj. euroa (16,2 milj. euroa v. 2014).
  • Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 754 (724 vuonna 2014)

 

Keskeiset tunnusluvut 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto, tuhatta € 130 727 105 816
Liikevaihdon muutos, % 23,5 -2,2
Käyttökate, tuhatta euroa 15 072 15 058
Liikevoitto, tuhatta € 1 820 3 372
Liikevoitto/liikevaihto, % 1,4 3,2
Tilikauden tulos, tuhatta € 2 757 7 019
Tase, tuhatta € 172 590 142 248
Omavaraisuusaste, % 65,3 79,8
Tulos / osake, euroa* 30 82
Oma pääoma / ulkona oleva osake, euroa 1327 1455
Henkilöstön lkm keskimäärin 754 724

* Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Anvian hallitus esittää toukokuussa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 80 euroa/osake eli yhteensä 7 351 200 €.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Vuosi 2015 oli Anvialle voimakkaan kasvun vuosi. Konserni teki onnistuneen laajentumisen Ruotsiin hankkimalla hyvää tulosta tekevän AB Sappan. Yritysosto kasvatti huomattavasti konsernin liikevaihtoa sekä toi Anvian tv-liiketoimintaan lisää volyymiä, mikä on eduksi muun muassa tv-sisällöistä neuvoteltaessa. Anvia toimittaa nyt tv-palveluita yli 500 000 kotitalouteen ja yli miljoonalle kuluttajalle. Anvia on lähtenyt laajentamaan myös Sappan liiketoimintaa, syksystä lähtien Sappa tarjoaa asiakkailleen myös laajakaistapalveluita.

Anvian strategiana on panostaa kasvuun myös lähivuosina kiinnittäen samalla huomiota kannattavuuden parantamiseen. Anvia Securissa on kasvustrategiaa toteutettu jo usean vuoden ajan, ja myös vuonna 2015 sen liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Suomen heikko suhdannetilanne ja julkisen hallinnon säästötoimenpiteet näkyvät edelleen myynnin kehityksessä. Tulosta rasittivat kohonneet kustannukset, kuten joidenkin kanavapakettien jakelusopimusten kasvaneet vähimmäismaksut. Uuden, syksyllä käyttöön otetun toimintajärjestelmän rakentaminen on aiheuttanut kertaluonteisia kustannuksia ja varannut resursseja liiketoiminnalta. Tavanomaisesta poikkeavan kustannuserän ovat aiheuttaneet myös laki- ja muut neuvonantajapalvelut.

On kuitenkin huomattava, että liikevoiton ja tuloksen kehitys eivät yksinomaan johdu liiketoiminnallisista syistä, vaan myös kirjanpidollisista. Suomalaisen FAS-tilinpäätösjärjestelmän mukaisesti Anvia on kirjannut Sappa-kaupasta liikearvopoistoja, jotka pienensivät tilikauden liikevoittoa ja nettotulosta. Siksi luvut eivät ole vertailukelpoisia toimialan niiden yhtiöiden kanssa, jotka tekevät IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen. Näitä ovat esimerkiksi kaikki pörssiyhtiöt. Nettotulokseen vaikuttivat myös Anvian huomattavan sijoitusomaisuuden alentuneet osinkotuotot sekä arvopaperisijoitusten myyntivoittojen pienentyminen viime vuodesta.

Kannattavuuden parantamiseksi aloitettiin useita toimia, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Esimerkiksi logistiikan ja varastopalveluiden tehostamiseksi Anvia ulkoisti varastotoiminnan Hub logistics Finland Oy:lle alkusyksyllä. Myös uusista toimenpiteistä kustannusten alentamiseksi on sovittu. Näistä enemmän kohdassa ”Tilikauden jälkeiset tapahtumat”.

Konsernirakenteen kehitys

Anvia muutti juridista rakennettaan 1.3.2015 alkaen vastaamaan paremmin konsernin operatiivista organisaatiota. Tässä yhteydessä perustettiin Anvia Telecom Oy, johon siirrettiin emoyhtiön teleliiketoiminta.

AB Sappan lisäksi konsernissa tehtiin seuraavia yritysostoja: Anvia Securi Oy osti Turvallisuuspiste Suomi Oy:n koko osakekannan ja Anvia Telecom Oy hankki 20 prosentin omistusosuuden yritysten puheviestintäpalveluita tuottavasta Tele Scope Oy:stä.

Anvia Oyj vahvisti yhteistyötään isoimpien Finnet-yhtiöiden kanssa liittymällä keväällä vähemmistöosakkaaksi S4F Holding Oy:öön, jonka strategiana on sijoittaa kiinteän verkon liiketoimintaan. Kauppa toteutettiin osakekauppana, jossa vastikkeeksi siirtyi enemmistöosuus kolmesta Anvian tytäryhtiöstä, Dignus Oy, Lännen Viestintä Oy ja Puhelinvoima Oy.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Anvia ja Voimatel ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Anvian tukiasemarakentaminen ja -ylläpito siirtyivät Voimatelille 1.2.2016 alkaen. Kaupan yhteydessä 9 henkilöä siirtyi Voimatelin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Anvia Telecomin verkonrakennus ja asennustoiminta on päätetty siirtää tätä varten perustettavaan tytäryhtiöön keväällä 2016. Yhtiöittämisellä selkeytetään tilaaja-tuottaja-mallia ja parannetaan rakentamisen ja asennuksen kannattavuutta. Erillinen yhtiö antaa mahdollisuuden tarjota palveluita myös muille yrityksille.

Suomessa on merkittäviä puutteita nopean laajakaistan saatavuudessa myös kasvukeskusten taajama-alueilla. Anvia on päättänyt hyödyntää tätä markkinakysyntää ryhtymällä rakentamaan kuituverkkoja myös pohjalaismaakuntien ulkopuolelle. Laajentamisen mahdollistamiseksi Anvia on päättänyt solmia kumppanuuden Finda Oy:n kanssa, josta tulee Anvia Telecom Oy:n vähemmistöosakas 42 %:n osuudella. Vastineeksi Anvia Oyj:n omistusosuus Findan osakkeista nousee 13 prosenttiin.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen suhdannetilanteen ennustetaan jatkuvan haastavana, ja siksi Anvia arvioi liikevaihtonsa kasvavan tilikauden aikana vain hieman. Kasvun turvaamiseksi aloitetaan teleliiketoiminnan laajentaminen sen nykyisen toimialueen ulkopuolelle. Konsernin kannattavuuden parantamiseksi toteutetaan merkittäviä tehostamistoimenpiteitä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
talousjohtaja Arto Kukkonen, puh. 044 411 3007

Anvia on suomalainen tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija ja Suomen neljänneksi suurin tietoliikenneoperaattori. Asiakasläheisillä ja laadukkailla ratkaisuillaan Anvia auttaa asiakkaitaan menestymään, viihtymään, pitämään yhteyttä ja kokemaan turvallisuuden tunnetta. Anvia-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 131 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 750. www.anvia.fi